Top

The Society of Japan Science Teaching was founded in 1951 and we have more than 2000 members in 2016. Its annual Kanto Regional Meeting has been held for more than 50 times and the member in the Kanto region is over 700. The ISSN of the proceeding is 1341-7762.

The Annual Meeting of the Year

55th Kanto Regional Meeting,SJST
Theme:
Date: December 10th, 2016.
Venue: Saitama University (Saitama, Japan)

Welcome to Saitama!

Board members of the Branch

  • Chair:
    Yasushi OGURA (Saitama University)
  • Executive Members of the Socirty (Kanto Branch):
    Yasushi OGURA, Hisashi OTSUJI, Ken-ichi GOTO.
  • Board of Trustees:
    Izumi OTAKA, Morio YOSHIE, Hisashi OTSUJI, Kenji FUJII, Katsuhiro KATAHIRA, Akihiko ITO, Hisaki HITOMI, Yoshihiko KUBOTA, Nobuyoshi SHIRATORI, Hiromitsu MASUDA, Jun-ichi KURIHARA, HideoSHIMIZU, Kentaro EDA, Naoki SUGIYAMA, Masako NAKAJIMA, Yasushi OGURA, Naoya SHIMADA, Takahiro KATO, Yoshihiko TSURUOKA, Takeshi FUJITA, Shuichi YAMASHITA, Toshinobu HATANAKA, Hiroyo TAKAHASHI, Masahiro KAMATA, Akio HIRATA, Fumi NAKANISHI, Ryuichi SHOJI,RumimaruFUJITA,Shinya MORIMOTO, Keij iKATO, Yasuki TANAKA, Mariko YASHIMA, Shizuro MATSUBARA, Yasuo MATSUMORI, Hiroyuki SATO, Koj SATO, Hidetaka ICHIKAWA